Становлення та розвиток політичної думки

1. Політичні ідеї Стародавнього світу.

2. Політична думка Середньовіччя.

3. Політична думка епохи Відродження.

4. Політичні концепції Нового часу.

5. Політичні теорії XIX – ХХ ст.

Після опрацювання теми студент повинен:

Усвідомити, що процес виникнення світової політичної думки тісно пов’язаний з розвитком стародавніх держав як первісної форми організації влади. При розгляді сутності вчення Конфуція необхідно підкреслити, що він розуміє державу як велику патріархальну сім’ю, де імператор – суворий, але справедливий батько, а його піддані – слухняні діти.

Вивчаючи зміст політичного вчення Платона зверніть увагу на його тезу про те, що основною ідеєю будь-якої держави є ідея справедливості, створення ідеального політичного ладу на чолі з вибраними мудрецями. При аналізі політичної концепції Аристотеля студенту слід усвідомити сутність його положення про природне походження держави, про людину як істоту політичну.

Абсолютне панування релігії в середньовічних світоглядах наклало свій відбиток на політичні погляди цього часу. Політичні проблеми в цей період трактувалися як частина теологічних проблем, як їх осколок.

Ідеї Відродження, які набули широкого розповсюдження в країнах Західної Європи у ХІV – XVI ст., сприяли руйнуванню феодально-релігійних уявлень і об’єктивно відповідали потребам буржуазного суспільства, що зароджувалося. Студент повинен пам’ятати, що Н. Макіавеллі запроваджує світський погляд на політику, державу, розуміючи їх як творіння рук людини, результат боротьби соціальних сил.

Вивчаючи четверте питання студент має звернути увагу на положення, аргументоване Г. Гроцієм про сутність права як регулятора соціальних норм та ідею Б. Спінози про суспільний договір як категорію, якою користуються для аналізу характеру зв’язків між природним правом і державою.

Необхідно пам’ятати, що Дж. Локк розвинув і доповнив і об’єднав у єдине політичне вчення – доктрину ранньобуржуазного лібералізму. Рекомендуємо звернути увагу на суть теорії „географічного детермінізму” Ш. Монтеск’є, на його розуміння свободи як упевненості громадянина у недоторканості свого життя, житла, майна. Студент має усвідомити сутність поглядів Гольбаха про людину як продукт соціального середовища.Політична думка XIX – ХХ століття розвивалась у протистоянні дихотомії марксизму та веберіанства. На перепоні цього теоретичного протистояння важливе місце займає російська політична думка, представлена ідеологією народників, релігійною філософією російської соборності та революційним радикалізмом більшовизму. Розвиток сучасної політичної науки значною мірою визначається дослідженнями американських, німецьких та французьких політологів.

Завдання для самостійної роботи:

1. Назвіть основні причини появи перших міфологічних тлумачень влади і держави.

2. Спів ставте ідеї філософських шкіл стародавнього Китаю із сучасними політичними доктринами.

3. Проаналізуйте політичну думку у Стародавній Індії та Єгипті.

4. Складіть схему: вчення Аристотеля про „правильні” і „неправильні” форми держави і дайте характеристику кожної з них.

5. У чому співпадають і чим відрізняються політичні ідеї Платона і Аристотеля?

6. Які основні особливості політичної думки Середньовіччя?

7. Сформулюйте політичні ідеї Ф. Аквінського.

8. Опишіть соціально-політичну доктрину католицької церкви у період середньовіччя.

9. У чому, на вашу думку, полягає внесок Н. Макиавеллі у розвиток політичної думки?

10. Чим відрізняються трактування суспільного договору, дані Т. Гоббсом і Дж. Локком?

11. Чим відрізняються уявлення про суспільний договір Дж. Локка і Ж.-Ж. Руссо?

12. У чому відмінності теорій розділення властей Дж. Локка і Ш. Монтеськье?

13. Опишіть особливості розвитку політичних ідей у США у 18-19 ст.

14. Проаналізуйте сутність політичних поглядів на державу у Фіхте та Гегеля.

15. Розкрийте суть концепції громадянського суспільства на основі філософських поглядів Гегеля і співвіднесіть її із сучасним розумінням цього концепта.

16. У чому суть марксистського розуміння політики?


8001892125533799.html
8001937202200215.html

8001892125533799.html
8001937202200215.html
    PR.RU™