Магматичні породи.

Породи які утворюються в результаті виливання та кристалізації магми. Вони бувають :і н- т р у з и в н і , що утворюються в надрах Землі (граніти, доломіти ), та е ф у з и в н і, що утворюються на поверхні ( базальти, андезити ).Найбільше пошірєні форми залягання інт-рузивніх порід- батоліти, штокі, лаколіти, дейки, жили; ефузивніх- потоки, куполи, покриви. Магматичні породи класифікують за їх хімічнім та мінеральним складом ( за вмістом у % SiО2 ):

кислі ( більше 65%)-калієви польові шпат, плагіоклази,слюди ( граніти, якщо зерна понад 25мм. ), амфіболи та інш., вони світлі;середні (52-65% )- польові шпат або плагіоклаз, біотит, діорит та інш.; основні (45-52 %)- піроксен(авгіт), олівін, рогова обманка та інш., вони темні; ультраосновні ( менше 45% )-дуніти, піроксеніти, олівін та інш, вони також темні.

Породоутворюючимимінералами е піроксени, плагіоклази, олівін та інш. Структура та текстура обумовлені іх генезисом.

Структура- п о в н о к р и с т а л і ч н а (граніт, сієніт)- кристали видно неозброєним оком і зерна орієнтовані довільно ; п о р ф і р о в а (порфірит) – наявність окремих крупних кристалів на фоні дрібнозернистої або аморфної маси; п р и х о в а н о к р и с т а л і ч н а( базальт)- кристали не видно неозброєним оком; с к л у в а т а (обсидіан)- суцільна аморфна маса.

Текстура-щ і л ь н а й п о р и с т а. До щільних відносяться усі породи повнокристаліч- ної, склуватої та порфірової структури, а в пористих неозброєним оком можно бачити пори або каверни ( базальт). На цій підставі розрізняють структури: м а с и в у, п л я м с ту, пузир- часту, мигдалекам’яну, смугасту, флюїдальну.

Магматичні породи використовуються в будівництві в якості основ але з врахуванням їх типу тому що деякі з їх підвержені тріщіноутворенню та вивітріванню.

Осадові породи.

Осадові г.п. е результатом діяльності екзогенних процесів і утворюються за рахунок руйнування магматичних, метаморфічних або осадових порід а також продуктів життєдіяльності (п. ж. ) організмів. З умов утворення вони поділяються на дві г е н е т и ч н і групи: з а л і ш к о в і та п е р е н е с е н і. Останні утворюються м е х а н і ч н и м способом ( класичні, уламкові утворення), х і м і ч н и м способом ( хемогенні-розчинена речовина а потім відкладена ), о р г а н і ч н и м способом ( органогенні утворення). При ущільненні, цементації та перекристалізації пухкі породи перетворюються в тверди -д і а г е н е з. Цемент може бути глинистим, піщанім, кременистим, вапнистим або залізистим тонкозернистим чи аморфним матеріалом.
8004619804665364.html
8004691076655882.html

8004619804665364.html
8004691076655882.html
    PR.RU™