Практичні завдання до теми 14

Тести

1. Які функції виконують комерційні банки:

а) емісія банкнот;
б) посередництво у кредиті;
в) посередництво у платежах між клієнтами?

2. Із зазначених нижче спеціалізованих банків відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» дозволяється створювати такі спеціалізовані банки:

а) іпотечні;
б) галузеві;
в) освітянські;
г) інноваційні;
д) інвестиційні;
е) реконструкції та розвитку;
ж) фермерські.

3. Яка з рівностей складає фундаментальну основу балансових звітів:

а) сума власного капіталу й активів дорівнює зобов'язанням;
б) сума активів і резервів дорівнює власному капіталу;
в) сума зобов'язань і власного капіталу дорівнює активам;
г) сума позичок і безтермінових вкладів дорівнює активам?

4. До власних засобів банку відносяться:

а) статутний фонд;
б) депозити, міжбанківські кредити;
в) резервний фонд;
г) кошти в розрахунках;
д) прибуток.

5. Що є джерелом формування уставного фонду комерційного банку:

а) вклади населення;
б) тимчасово вільні грошові кошти клієнтів банку;
в) засоби акціонерів та засновників банку?

6. До залучених коштів банку відносять:

а) депозити, міжбанківські кредити;
б) резервний фонд, страхові резерви, статутний фонд;
в) фонди виробничного і соціального розвитку банку.

7. Активні операції банків:

а) операції в формі безготівкових розрахунків;
б) операції банків по залученню додаткових грошових коштів;
в) операції по розміщенню банками власних та позичкових коштів.

8. Які з перелічених операцій є пасивними, а які активними:

а) облік векселів;
б) надання кредиту іншому банку;
в) інвестиційні;
г) приймання депозитів;
д) факторингові.
е) операції щодо розміщення ресурсів;
ж) операції щодо мобілізації ресурсів;
з) операції з розпорядження грошовими ресурсами клієнтів;
і) формування статутного капіталу;
к) овердрафт;
л) залучення вкладів фізичних осіб;
м) формування резервного фонду банку?9. Облік векселів:

а) система обліку в банку векселів, що випущені та куплені;
б) покупка векселів банками з придбанням прав вимог платежів;
в) обов’язкова реєстрація в банках емісії векселів суб’єктів господарювання.


8005292678219045.html
8005342368113440.html

8005292678219045.html
8005342368113440.html
    PR.RU™