Характеристика програм соціально-економічного розвитку регіону

До першочергових програм входять:

• програма розвитку промислового виробництва та скорочення без­робіття;

• програма розвитку сільськогосподарського виробництва та скоро­чення безробіття в сільській місцевості;

• програма використання паливно-енергетичних ресурсів;

• програма раціонального використання природних ресурсів (землі, води, лісів тощо);

• програма розвитку транспорчу та зв'язку;

• програма розвитку торгівлі та побутового обслуговування;

• програма розвитку освіти, науки;

• програма «Охорона здоров'я»;

• програма розвитку культури, фізкультури і спорту;

• програма соціального захисту молоді, пенсіонерів, інвалідів. Програма розвитку промислового виробництва та скорочення

безробіття передбачає інтенсифікацію виробництва на підприємствах усіх форм власності, розробку прогнозу стабілізації та піднесення ви­робничої активності, задоволення потреб людей у місцевих виробах. У цій програмі визначають значення конкретних виробничо-економіч­них показників, обґрунтування виробничої продукції з врахуванням ринку реалізації цієї продукції, наявності на ринку широкої номенклату­ри іноземних виробів. Обов'язковим елементом обґрунтування програм є вивчення стану ринку і перспектив його розвитку. Організація вироб­ництва, відновлення товарів, які потрібні для району, встановлення еко­номічних зв'язків з іншими підприємствами забезпечує підприємстваЕ. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


необхідними ресурсами, збереження колективів людей, зайнятих на під­приємстві. В цих умовах для обґрунтування змісту програми виникає необхідність в здійсненні територіальних маркетингових досліджень, вивчення можливостей для розвитку підприємства в межах конкретно­го регіону, в межах окремого територіального економічного утворення. На основі маркетингових досліджень мають формуватися нові міжре­гіональні та міждержавні ринки збуту продукції, які стимулюватимуть виготовлення товарів з врахуванням міжнародних стандартів.

Складовою частиною програми є обґрунтування обсягів інвести­цій в окремі галузі економіки, в тому числі інвестицій з внутрішніх джерел та іноземних інвестицій. Інвестування економіки являє собою один із складових процесів інтенсифікації виробництва, супровод­жується впровадженням нових технологічних процесів, підвищенням якості та конкурентноздатності продукції. На такій основі можна до­сягнути високої ефективності виробництва.Програма скорочення безробіттяпередбачає на базі розширен­ня і активізації виробничої діяльності створення нових робочих місць, розвиток малого та середнього бізнесу, залучення безробітних до ви­робничої діяльності, перекваліфікацію кадрів, підвищення кваліфіка­ції спеціалістів. В складі програми — виявлення набору професій, які користуються попитом на ринку праці, організація цілеспрямованої підготовки та підвищення кваліфікації кадрів навчальними установа­ми, створення умов для залучення молоді у сферу виробництва, змен­шення безробіття серед молоді, покращення роботи центрів зайнятості в містах та районах.

Програма раціонального використання паливно-енергетич­них ресурсівспрямована на вирішення таких основних проблем, як планування потреб в цих ресурсах з урахуванням напрямів і норм ви­користання, обґрунтування шляхів економії ресурсів, впровадження нової техніки та технології, здійснення економічного та організаційно­го впливу на забезпечення раціонального використання паливно-енер­гетичних ресурсів, своєчасних розрахунків за використання ресурсів. Розробка програм має виявити резерви у використанні паливно-енерге­тичних ресурсів, шляхи впровадження нетрадиційних видів ресурсів.Розділ 9 ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ


Програма розвитку транспорту та зв'язкуспрямована на обгрун­тування раціонального використання різних видів транспорту: заліз­ничного, автомобільного, водного, повітряного, трубопровідного. Встановлює раціональні транспортні маршрути перевезення пасажирів і вантажу. Важливе значення має розподіл вантажопотоків між різними видами транспорту і обгрунтування раціональних маршрутів роботи транспорту. В програмі відображають заходи, спрямовані на оновлення матеріальної бази транспорту, на підвищення ефективності перевезень. У ринкових умовах важливе значення мають народногосподарські під­ходи до формування тарифів, враховуючи те, що збільшення тарифів може призвести до розриву господарських зв'язків.

В програмі наведені результати обгрунтування заходів, спрямова­них на розширення сфери зв'язку, забезпечення надійної роботи ус­танов зв'язку, основні техніко-економічні показники використання за­собів зв'язку в плановому періоді.

Програма розвитку торгівлі та побутового обслуговуванняспрямована на розвиток торгівлі та покращення побутового обслугову­вання населення на території регіону, забезпечення населення міст та сіл необхідними продовольчими та промисловими товарами. Система торгівлі має впроваджувати різноманітні форми торгівлі, типи торго­вельних установ при наявності значного асортименту товарів. В про­грамі мають бути передбачені заходи щодо значного збільшення малого бізнесу в торгівлі та в системі побутового обслуговування населення. Ця програма має забезпечити високу культуру та ефективність роботи торговельних організацій, задовольнити потреби людей.

Програмараціональної о використання природних ресурсів(землі, води, лісів тощо) передбачає розробку та впровадження заходів, спрямованих на раціональне використання землі у сільському госпо­дарстві, а також для розміщення промислових підприємств, для будів­ництва об'єктів соціальної сфери в містах; вдосконалення системи управління водним господарством, вдосконалення методів планування витрат води на підприємствах різних галузей народного господарства, в житлово-комунальному господарстві, обгрунтування раціональних норм водокористування, впровадження досягнень науково-технічногоЕ. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


прогресу, нової техніки та технології; розробку та впровадження за­ходів, спрямованих на раціональне використання лісових ресурсів, охорону та збереження лісів; розробку та впровадження заходів, спря­мованих на зменшення впливу виробничої сфери на навколишнє се­редовище, забезпечення охорони атмосферного повітря, впровадження методів очистки газових та інших викидів.

Програма «Охорона здоров'я»передбачає створення умов для за­безпечення охорони здоров'я людей, для роботи працівників лікарень, поліклінік, інших медичних закладів. В кризових умовах зруйнована економічна основа існування медичних закладів. Посилюються тяжкі захворювання, відчуваються тяжкі наслідки Чорнобильської катастро­фи. Тому в програмі повинні бути передбачені кошти для утримання за­кладів охорони здоров'я, забезпечення лікування та харчування людей.

Програма «Освіта»передбачає обґрунтування стану і перспек­тив розвитку закладів освіти. Принципове значення має визначення кількості необхідних для суспільства закладів освіти, а також вирішен­ня питань про фінансування шкіл, ВНЗ та ін. В процесі обґрунтування необхідно передбачити кошти на заробітну плату працівників, для ви­дання підручників, посібників, створення належної матеріальної бази, здійснення комп'ютеризації навчання.

Програми «Культура» та «Соціальний захист та соціаль­не забезпечення людей»призначені для створення належних умов для підвищення культурного рівня населення, захисту непрацездатних, хворих, літніх людей, забезпечення соціального захисту людей.

1. 2. 3.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

В чому полягає зміст планування економічного та соціального розвитку регіону?

Які види діяльності є об'єктами прогнозування та планування на регіональному рівні?

Охарактеризуйте види планів, що розробляються на регіо­нальному рівні.


Розділ 9 ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

4. Дайте визначення директивного та індикативного планування.

5. Дайте визначення стратегічного, середньострокового та по­точного (тактичного) планування.

6. Розкрийте зміст принципів, на яких грунтується розроблення планів економічного та соціального розвитку регіону.

7. Які показники використовують при обгрунтуванні програм регіонального соціально-економічного розвитку?

8. Розкрийте зміст та сферу застосування системного методу в регіональному плануванні.

9. Розкрийте зміст та сферу застосування балансового методу в регіональному плануванні.

10. Розкрийте зміст та сферу застосування нормативного мето­ду в регіональному плануванні.

11. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми «Розвиток виробництва»?

12. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми «Безробіття — шляхи скорочення»?

13. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми «Використання паливно-енергетичних ресурсів»?

14. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми «Транспорт регіону»?

15. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми «Використання водних ресурсів»?

16. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми «Охорона здоров'я»?

17. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми «Освіта»?

18. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної програми «Культура»?

19. Яка послідовність розробки та впровадження регіональної про­грами «Соціальний захист та соціальне забезпечення людей»?

20. Розкрийте напрями вдосконалення методів планування регіо­нального розвитку.Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
8006008139821504.html
8006048150557204.html

8006008139821504.html
8006048150557204.html
    PR.RU™